postup vyřízení reklamace

Úvod Info Reklamační řád

Reklamační řád spokojenej zákazník

1.0 Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno na www.multipohodlie.sk a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době 24 měsíců ode dne zakoupení zboží.
 
1.1 Pokud Dodavatel při koupi zboží nabízí Spotřebiteli ke zboží bezúplatně jiné zboží, neodpovídá za případné vady tohoto zboží. V případě, že si je Dodavatel vědom vad zboží nabídnutého bezplatně, je povinen Spotřebitele při nabídce takového zboží na tuto skutečnost upozornit. Pokud má takový zboží vady, je Spotřebitel oprávněn ho vrátit, bez nároku na nové zboží. Pokud Spotřebiteli vznikne právo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz), je Spotřebitel povinen vrátit Dodavateli vše plnění z uzavřeného smluvního vztahu (i zboží získane bezplatně v případě, kdy byl součástí prodeje zboží).
 
1.2 Ke každému zboží zakoupenému na www.multipohodli.cz je při jeho dodání kupujícímu přiložena faktura (prodejní doklad), která slouží zároveň jako záruční doklad. Bez něj není možné reklamaci uznat
 
 1.3 Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat následující:
* Zda se jedná o výrobek, který byl objednán (pokud se jedná o výrobek, který nebyl objednaný, zboží neotvírejte, jinak nebude možné ho vyměnit)
* Zda je výrobek v neporušeném stavu, tzn. zda nemá zjevnou vadu
* Zda fungují všechny jeho jednotlivé části
 
1.4 Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené nesprávným používáním, skladováním nebo poškozením zboží kupujícím. Obal a obsah výrobku nesmí být mechanicky poškozen (mechanickým poškozením se rozumí takové poškození výrobku, které nemohlo vzniknout běžným používáním výrobku k účelu, pro který byl vyroben).

1.5 Reklamované zboží je kupující povinen uplatnit za výše uvedených podmínek na této adrese:
Stanislav Podroužek
Kukučínova 34/20
02201 Čadca

Slovensko
 
Případně se zkontaktujte s poskytovatelem, kde se dohodne individuální postup vyřízení reklamace. kontakní informace zde.
 
1.6 Lhůta pro vyřízení reklamace ode dne přijetí reklamovaného zboží je 30dní.
Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má Spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. O ukončení reklamačního řízení a výsledku reklamace informuje Dodavatel Spotřebitele bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky, resp. jinou vhodnou formou tak, aby prokazatelně došlo k doručení této informace.

 
1.7 Dodavatel si účinností tohoto reklamačního řádu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu jeho ustanovení při respektování norem občanského zákoníku a ostatních právních předpisů platných na území České republiky souvisejících s ochranou spotřebitele.

Copyright 2016 - 2018 © multipohodli.cz